Center for ordblindhed

Pædagogiske Centre 
Center for Ordblindhed er Rødovre Kommunes tilbud for diagnosticerede ordblinde elever på 4.-9. klassetrin. Rødovre Kommune har ligeledes et Center for elever med ADHD, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Centrets målgruppe
Børn med massive dyslektiske vanskeligheder, som deraf har svært ved at lære at læse og skrive, fx som følge af langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavrækkefølger til sproglyde. Tilbuddet er således for normaltbegavede elever med denne specifikke indlæringsvanskelighed.

Centrets mål
Målet er at give et massivt og kvalificeret tilbud til afhjælpning af ordblindevanskeligheder (dysleksi), således at den ordblinde kan blive så god en læser/staver som muligt med henblik på en mulig inklusion i almenklasse i det videre skoleforløb - og på langt sigt med lige muligheder i forhold til uddannelse og job.

Center for Ordblindhed er er et videnscenter i kommunen, hvor den største kompetence om undervisning af ordblinde elever er samlet. Centret er en del af Tinderhøj Skole, og ordblindeklasserne samarbejder med almenklassserne i det omfang, det giver mening. De nye ordblindeklasser (fra august 2013) samlæses med almenklasser i praktisk-musiske fag (idræt, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab). I ældre klasser kan der være en overgangsordning. Center for Ordblindheds 6.-9. klasser indgår i Rødovre Kommunes overbygningsprojekt FUEL, hvor F er faglighed, fællesskaber, U er udvikling, undervisningsdifferentiering, E er ejerskab, elevinddragelse, og L er læring, læringsfællesskaber.

Der kan visiteres seks elever hvert år til en ny ordblindeklasse på 4. klassetrin. Der kan ligeledes visiteres elever til ældre klassetrin, hvis der er ledige pladser. Eleverne revisiteres hvert år bl.a. med henblik på, om eleven kan inkluderes i en almenklasse og i givet fald i hvilket omfang.


Målet for undervisningen i Center for Ordblindhed er:

 • at styrke elevernes sproglige færdigheder

 • at øge den sproglige bevidsthed

 • at øge læsehastighed og læseforståelse

 • at gøre læsning til et redskab for videnstilegnelse og kommunikation

 • at styrke den skriftsproglige udvikling

 • at øge den skriftsproglige kompetence som meddelelsesmiddel.

 

I det såvel talesprog som skriftsprog er en del af personligheden og identiteten, hænger sproget naturligvis nøje sammen med personens selvværdsfølelse og hermed hele det emotionelle spekter.


Derfor er Center for Ordblindheds mål i lige så høj grad

 • at skabe trygge rammer for tillid mellem børn og voksne

 • at skabe mulighed for refleksion og forståelse af egne og andres handlinger

 • at øge den enkeltes selvværdsfølelse

 • at styrke elevens medansvar og medbestemmelse

 • at styrke elevens forståelse for et socialt fællesskab.


Lejrskole
For at styrke ovenstående kompetencer tager vi hvert år på lejrskole.

Revisitation
Når elever ophører på Center for Ordblindhed, tilbageføres de til den oprindelige klasse med mindre andet aftales. Det betyder, at eleverne under hele forløbet på Center for Ordblindhed så vidt muligt skal være sikret plads i den normalklasse, de kommer fra. Eleverne revisiteres hvert år.

Skoledistrikt
Hele Rødovre Kommune.

 

Tinderhøj Skole
Fortvej 71
2610 Rødovre

Tlf. 36 37 82 82