Tinderhøj Skole har fokus på ”Trivsel og inklusion"

Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt hensyn til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte.

Rasmus Alenkær, ”Inklusion i Rødovre Kommunes skoler”.

 

Når et lærerteam omkring en klasse har brug for hjælp, har lærerteamet mulighed for at fremlægge problemstillingen angående et enkelt barn på skolens Konsultative kompetence-møder (KK) eller på et Lokaliseringsmøde. KK-møderne afholdes ca. to gange om måneden og Lokaliseringsmøder afholdes efter behov.

Forældrene vil kunne henvende sig til klassens klasselærer, hvis de har spørgsmål ang. barnets læring og trivsel. Ligeledes vil berørte forældre altid blive informeret og inddraget i de mødefora, som taler om deres børn.


Den enkelte elev
På KK-møder og Lokaliseringsmøder har teamet mulighed for en konsultativ samtale med kompetence-centerets nøglepersoner, skolekonsulent, ledelse og PPR. På lokaliseringsmøderne vil en rådgiver og sundhedsplejen også deltage. Efter aftale deltager berørte forældre.

På møderne udveksles konkret viden om barnets udfordringer, der gives råd og vejledning, samt udvikles nye tiltag og nye handlinger til gavn for det enkelte barn og klassens læringsmiljø.

Lærerteamet har, inden de tager en udfordring op på et KK-møde eller et Lokaliseringsmøde, beskrevet deres udfordringer til ledelsen, samt gjort forskellige tiltag fx: anvendt særlige læseindsatser, inklusions- eller trivselstiltag, eller udarbejdet en konkret handleplan for det enkelte barn i samarbejde med forældrene. Lærerteamet tilbydes efter en aftalt periode et teammøde med ledelse og skolekonsulent for, i dialog, at følge op på tiltagene.


Klasserne
Tinderhøj Skolen kan løbende tilbyde hjælp til ”trivslen og inklusion” i den enkelte klasse gennem de enkelte vejledere/ressourcepersoner i dansk, matematik, dansk som andet sprog, inklusion, skolenkonsulenten og psykolog.

”Trivsels og inklusionsrådgivning” er en ”indsats”, som er under fortsat udvikling. Skolen har som mål at få udviklet en NY lokal handleplan for trivsel og inklusion med egne indikatorer for inkluderende praksis.

Der påbegyndes en udvikling af en særlig indsat, hvor skolens ressourcefolk, i samarbejde med ledelsen og skolekonsulenten, vil sætte mål for og beskrive tegn på succes for de indsatser, der tilbydes de enkelte klasser i en periode. Dette er tænkt som en yderlig kvalificering af de indsatser der tilbydes på skolen.

Tinderhøj Skole har en ”Grøn profil” og en Grøn Dannelsesplan.

Gennem de tiltag, der herunder er planlagt, vil der også være mulighed for at fremme trivslen, trygheden og inklusionen for de enkelte elever gennem oplevelser af nye fællesskaber. Ligeledes vil der løbende blive udviklet pilotprojekter, som eksempelvis "Skolehaver”, hvor der i et pædagog- og lærersamarbejde bliver nye muligheder for at børnene kan deltage i nye læringsfællesskaber.