SFO'en Piratskibet

Piratskibets direkte telefon: 

3637 8260

Åbningstider

Skoledage: 6.30-8.00, 14.00-17.00, fredag til 16.00.

Skolefridage: 6.30-17.00, fredag til 16.00.

Særligt om åbningstider: Der holdes alle dage fælles morgenåbning kl. 6.30–8.00 for børn i børnehaveklasse – 3. klasse i Piratskibet.
Der holdes lukket 24.12.-1.1, og tre dage før påske.
Desuden er der lukket 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag, 5.6.

Alle hverdage, hvor SFO er lukket, vil der blive etableret en form for nødpasning på en af kommunens skoler.

Antal børn: Ca. 60, der alle går i 0. klasse. I perioden 1.5.-31.7. vokser børnetallet til ca. 85, fordi vi modtager de kommende børnehaveklassebørn.

Betaling: Det koster kr. 1.634 om måneden at gå i SFO I. Der betales ikke for juli måned. 

 

Piratskibets fysiske rammer

Piratskibet råder over:

 • To basislokaler, der er indrettet til forskellige, kreative aktiviteter. Det er også i disse rum, de nye børnehaveklassebørn "bor" fra 1. maj til sommerferien.

 • To store fællesarealer, hvor det ene er indrettet med dukkekrog og forskellige siddegrupper. Det andet benyttes bl.a. til bordtennis og leg i puder.

 • Klasselokalerne anvendes af større eller mindre grupper af børn til selvstændig leg.

 • Vort kontor fungerer samtidig som personalerum.

 • Et åbent køkken, der er husets naturlige samlingspunkt.


Piratskibets pædagogiske vision

Hvad ønsker vi at være kendt for i Piratskibet?
Vores pædagogik skal tage udgangspunkt i et anerkendende forhold til barnet. Nogle værdier er, at kunne skabe nærvær, tryghed, tillid, indlevelse, forståelse, at være lyttende, tage udgangspunkt i det enkelte barn og i gruppen, skabe et spændende og lærerigt udviklingsmiljø. Et sted, hvor der er rart at være, hvor både børn og voksne trives.

I Piratskibet er der voksne, som er med til at få skabt legerelationer, som støtter op omkring børnene ved at være tydelige og nærværende voksne, som altid er til stede, så børnene aldrig er i tvivl. Et interaktivt og gensidigt forhold mellem børn og voksne, præget af indfølelse mellem barn/barn, voksen/barn og barn/voksen - det går alle veje.

Børnene i Piratskibet har stor indflydelse på deres dagligdag, som f. eks ved igangsættelse af kreative aktiviteter. Vi ønsker at være kendt som et sted, der er gode til at løse problemer og konflikter, vi er medvirkende til, at børnene lærer at løse deres egne konflikter.


Hvordan vil vi opnå disse mål?
Vi er opmærksomme på at hjælpe barnet med at få skabt nogle sociale relationer. Vi observerer barnet der, hvor det befinder sig og ser, hvilken hjælp barnet har brug for.

Vi anerkender barnet der, hvor det er. Vi giver barnet en mulighed for at forstå gennem en anerkendende dialog, som giver barnet et større forståelse af situationen.

Vi har et ligeværdigt og demokratisk forhold voksen/barn og barn/voksen, samtidig med at vi er tydelige omkring vores position som voksne og pædagoger. Vi er i dagligdagen opmærksomme og lytter efter, når børnene har gode, impulsive forslag. Vi griber fat i det og handler på det, så børnene er med til at sætte præg på deres egen hverdag, som f. eks igennem et børneråd.

I dagligdagen får vi implementeret vores konflikthåndterende værktøjer, hvor vi vil bruge dialogen og den anerkendende tilgang til børnene, som skal være med til, at redskaberne bliver en del af vores hverdag. Dette skal videregives til børnene, så de på sigt kan lære at bruge den anerkendende tilgang i deres indbyrdes konflikter med hinanden.

Vi vil være engagerede, nærværende og fremstå som rollemodeller, være tydelige voksne, som viser, hvad vi står for. Vi er bevidste om, at vi har indflydelse på det, vi videregiver til børnene, og at vi tager del i børnenes trivsel og udvikling.

Vi vil lære børnene at kunne håndtere det, at være i et fællesskab: hvordan man opfører sig i selskab med andre, altså at kunne indgå i nogle sociale relationer, hvor de lærer at bruge og udvikle deres værktøjer i forhold til det almindelige samvær, også når der opstår indbyrdes konflikter.

Vi ønsker at styrke og udvikle børnenes individuelle kompetencer, som bl.a. at føle omsorg og empati for andre, at udvikle deres indbyrdes bidrag til legen. Vi vil gerne give børnene indflydelse på dagligdagen, for at de der igennem tager hensyn til hinanden og stedet. Det er et vigtigt princip for Piratskibet, at børnene føler et stort ansvar. Vi vil gerne understøtte børnenes selvværd, og udvikle det at turde stå frem. Vi ønsker at anerkende barnet der, hvor det er.

Vi i Piratskibet er ekstra opmærksomme på de børn, som i perioder har problemer. Det gør vi ved at støtte det enkelte barn ud fra det behov og den situation, som det måtte befinde sig i. Vi anvender supervision som værktøj til at finde frem til den strategi, som vi mener, er til gavn for barnet.


Personale

Hvad vil vi gerne være kendte for i Piratskibet?
Vores kultur i Piratskibet er kendetegnet ved, at vi møder forældre med imødekommenhed og åbenhed. Har vi noget på hjertet, får vi det sagt og tydeliggjort til forældrene. De skal føle, at de har en mulighed for at komme, hvis de har brug for det, og de skal opleve personalet som værende imødekommende. Forældrene møder nogle engagerede voksne, som de kan føle sig trygge ved og have tillid til. Personale, som har styr på deres barn. Personale, der er opmærksom på, hvis barnet har brug for hjælp og yder barnet den omsorg, som barnet har behov for.

For at bibeholde og udvikle kulturen i Piratskibets personalegruppe, er vi lyttende og anerkendende overfor hinanden, så vi føler respekt og tryghed ved hinanden. Vi vil opleve hinanden som uundværlige, og en del af et fællesskab. Vi skal møde hinanden med åbenhed og omsorg for hinanden. Vi skal som kolleger anerkende og have forståelse for hinandens forskellighed og kvaliteter.

Vi er en personalegruppe, som hele tiden er i udvikling, som er bevidst om at holde sig i gang. I fællesskab udvikler vi vores kompetencer igennem forskellige udfordringer og løbende debatter. Vi reflekterer over, hvorfor vi gør som vi gør, og forholder os til, hvordan fokus hele tiden flytter sig, i takt med at samfundet løbende forandrer sig.

Piratskibet er et godt sted at være, men samtidig skal vi hele tiden være opmærksomme på at pleje og videreudvikle vores kultur i huset, så vi kan bibeholde den gode trivsel og fælles ånd.


Handleplan/tiltag i Piratskibet

 1. Vi vil bruge den anerkendende pædagogik og konflikthåndteringsværktøjerne som en del af vores arbejde i hverdagen med børnene.
 2. Vi vil igangsætte et børneråd i Piratskibet.

 3. Vi vil arbejde med børnenes indbyrdes relationer, og det at være en del af et fællesskab.

 4. Vi vil arbejde med det enkelte barns selvværd.

 5. Vi vil gribe fat i de impulsive forslag, som børnene kommer med i hverdagen.

 6. Vi vil give børnene et større ansvar og udvikle deres individuelle kompetencer.

 7. Vi vil i hverdagen være åbne og imødekommende.

 8. Vi vil i personalegruppen være anerkendende og have forståelse for hinanden.

 9. Vi vil bruge dagligdagen til at reflektere over egen praksis.

 10. Vi vil i personalegruppen arbejde med supervision på vores personalemøder.

Piratskibet, maj 2010


Piratskibets overordnede mål

 • At være et fristed for børnene, og give dem rum til udfoldelse.

 • At være med i udviklingen af børnenes selvværd og kreativitet, samt at styrke deres motoriske og psykiske udvikling. 

 • At lære børnene frihed under ansvar. 

 • At lære børnene at udvise respekt for andre, samt at opøve deres evne til samarbejde.


Det vil vi nå

 • Gennem leg og dialog.

 • Ved at give udfordringer, modspil og grænser.

 • Ved at give børnene mulighed for kreativ udfoldelse. 

 • Ved at være et godt forbillede med hensyn til tolerance, respekt og samarbejde. 

 • Ved at arbejde ansvarligt og med loyalitet over for samarbejdet, også når vi er uenige.

 • Ved at give børnene kontakt, tryghed og omsorg.

 • Gennem samarbejde og dialog med forældre og undervisningsdelen.

 

Piratskibets traditioner

Modtagelse af nye børn
Vi modtager ca. 50-75 nye børn hvert år i maj. Vi inviterer hvert år de nye børn og forældre til et møde i april måned, hvor vi fortæller om institutionen, tager billeder af børnene og giver dem mulighed for at møde pædagogerne.

Målet med dette møde er, at skabe trygge rammer for både børn og forældre allerede fra starten.


Py-fest
Dette er en tradition, hvor børn og pædagoger trækker i nattøjet, spiser og hygger sig sammen. Børnene står sammen med stuens pædagoger for traktementet. Vi overnatter på institutionen, og næste morgen spiser vi morgenmad sammen med forældrene.

Målet med arrangementet er, at gøre børnene trygge ved at være væk hjemmefra. For at give så stor mulighed for nærhed som muligt har vi delt arrangementet i to, så børnehaveklassen og 1. klassen holder fest sammen, og 2. klassen holder for sig selv.


Sommerfest
En tradition, hvor forældreråd og andre forældre er med i planlægningen. I det praktiske arbejde deltager både børn og voksne. Arrangementet indeholder fællesspisning, boder samt en eller anden form for underholdning, som børnene er en del af.

Det giver en fælles oplevelse, medindflydelse og ansvar hos både børn og voksne. En anden måde at være sammen på.


Julefest
En tradition ligesom sommerfesten. Vi klippe-klistrer og hygger med hinanden samt drikker gløgg, saftevand og spiser æbleskiver.